Công cụ sửa chữa Thread

Sản phẩm mới của chèn sợi; một tên khác là timesert; Nó được sử dụng để chèn vít;