Các mẫu mã đã gửi đến Anh

Vui lòng kiểm tra số theo dõi: TNT: GD313732193WW

Danh sách bao bì là:

Keyserts (Ánh sáng) M5 * 0.8-M8 * 1.25-8MM

M8 * 1,25-M12 * 1,25-12 MM

M10 * 1,5-M14 * 1,5 - 14 mm