Chúc mừng ngày Phụ Nữ!

Ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế, còn được gọi là 38 phần, ngày phụ nữ,

ngày phụ nữ quốc tế, là thế giới phụ nữ vì hòa bình, bình đẳng, phát triển.


Ngày 8 tháng 3 năm 1911, là ngày phụ nữ quốc tế đầu tiên. Trong một thế kỷ,

phụ nữ đã nỗ lực không ngừng để khẳng định quyền của mình.


ChangLing sản phẩm kim loại muốn tất cả các phụ nữ trên thế giới ngày lễ hạnh phúc!