Changling Metals giới thiệu bạn tham gia Liên hoan Lễ hội tháng 2

Ngày 27 tháng 2 là ngày thứ hai của âm lịch Trung Quốc, theo phong tục Trung Quốc,

cắt tóc vào ngày này, có thể mang lại may mắn cho năm mới.


Nó sẽ mang lại may mắn cho bạn trong năm mới.


Chọn Chèn Chèn --- Chọn kinh doanh đang bùng nổ